top of page
Weeds I_print.jpg
Weeds II_print.jpg
Weeds III_print.jpg
Weeds IV_print.jpg

Pleveli I, II, III in IV, 2021

Ink pen na platno

20x20 cm

Weeds I, II, III , IV, 2021

Ink pen on canvas

20x20 cm

Anamari Hrup je umetniška in programska vodja interdisciplinarnega projekta Zavetišče za zavržene rastline. V tandemu skupaj z Evo Jero Hanžek od leta 2015 vodi projekt ter ustvarja program delavnic, dogodkov, razstav ter domačih in mednarodnih sodelovanj v premičnem rastlinjaku Zeleno zatočišče, ki se nahaja na ustvarjalnem laboratoriju Krater, za Bežigradom v Ljubljani.

Vendar pa je umetnica v slovenskem umetnostnem prostoru aktivna tudi samostojno. Predvsem na področju slikarstva, risbe in ilustracije, pri čemer združuje ekološke smernice in tematike, s katerimi se ukvarja že pri projektu Zavetišče za zavržene rastline in jih razvija in nadgrajuje v celoto, zaobjeto v polju medijev slike, risbe in ilustracije. V svojem osebnem delu skozi intimen in oseben odnos do zgoraj naštetih medijev raziskuje polje med individualnim in kolektivnim, med formalnimi tehnikami ter neformalnimi pristopi ter vseskozi na subtilen način v svoje delo vključuje aktualno družbeno dogajanje katerega osrednje polje zanjo predstavlja odnos do narave, trajnostni način življenja in pozicija posameznika v trenutnem družbenem dogajanju. Trenutno vodi tudi likovne tečaje priprav na sprejemne izpite na SŠOF, ALUO, smer slikarstvo, ter likovni tečaj za ljubitelje v lastni izvedbi.

Poleg angažiranega delovanja v tandemu Zavetišče za zavržene rastline, v okviru katerega avtorica aktivno izvaja vrsto delavnic za odrasle in otroke, tečaje risanja in slikanja, projekte in razstave v priznanih ljubljanskih (in slovenskih) galerijah (MGLC, MSUM, GalerijaGallery, Equrna...) ki so dostopni tako strokovni, kot širši publiki in o katerih redno objavljajo članke vodilni mediji kot so časnik Delo, Dnevnik, Mladina, Kulturnik, Rtvslo, Tv Ljubljana, idr., Anamari Hrup združuje ekologijo in umetnost tudi na področju oblikovanja. 

Od leta 2015 oblikuje tudi nakit s ponovno uporabo tradicionalnih vezenin in retro svilenih kravat pod znamko Fabrica, s čimer predstavlja kulturno dediščino področja kjer živi in dela, na sodoben način tudi domačim in tujim obiskovalcem naše države, saj izdelke svoje znamke redno predstavlja na Rokodelski tržnici v Ljubljani na glavni ljubljanski tržnici, na Art Marketu Ljubljana in na sejmih oblikovanja tudi izven meja Slovenije, kot je Barbacan Produce v Trstu.

Avtorica vodi tudi vodene umetniške sprehode z risanjem in slikanjem mesta Ljubljana, v sodelovanju z domačim podjetjem Vandrovc Globetrotter in s tem predstavlja domačim in tujim obiskovalcem mesto skozi umetnost.

 

Avtoričina slikarska dela in risbe so v številnih zasebnih in javnih zbirkah, njeno delo je reproducirano na enem od del Evropske književnosti iz zbirke Kondor, prejela je vrsto nagrad in priznanj na področju slikarstva, kar pa njenega dela ne uspava, ampak jo samo še bolj spodbuja k angažiranemu, strokovnemu in celostnemu delovanju na umetnostnem področju.

Še posebej izjemni so njeni dosežki v luči dejstva, da v projektu Zavetišče za zavržene rastline deluje izključno na prostovoljni bazi ob minimalni podpori javnih sredstev, hkrati ob rednem prekarnem delu, samostojnem podjetniškem udejstvovanju in kakovostni ateljejski produkciji v zelo skromnih delovnih pogojih.*     *     *     *     *     *     *     *

Anamari Hrup is the art and program manager of the interdisciplinary project Abandoned Plants Sanctuary. Together with Eva Jera Hanžek, she has been leading the project and creating workshops, events, exhibitions, and domestic and international collaborations in the Green Refuge mobile greenhouse at Krater creative laboratory in the Bezigrad district of Ljubljana.

The artist is also active in the Slovenian art scene independently. Her body of work covers the field of painting, drawing, and illustration, combining ecological guidelines and themes, which are already implemented in the project Abandoned Plants Sanctuary. In her works, she develops and upgrades them into a whole, in the mediums of paintings, drawings, and illustrations. In her personal work, through an intimate and personal relationship with the above media, she explores the field between individual and collective, between formal techniques and informal approaches. In her work, she subtly incorporates current social events, the center of which is her attitude towards nature, sustainable way of living, and the position of the individual in current socio-ecological circumstances.

She is currently also leading art courses in preparation for the entrance exams at Art Highschool Ljubljana, the Academy of fine arts and design, and an art course for art lovers.

Besides her engagement in the artistic tandem Abandoned Plants Sanctuary, in which the author actively conducts a series of workshops for adults and children, drawing and painting courses, projects, and exhibitions in renowned Ljubljana (and Slovenian) galleries (MGLC, MSUM, GalerijaGallery, Equrna ... ) which are accessible to both professionals and the general public of Ljubljana.  Articles about these projects are regularly published by leading Slovenian media such as Delo, Dnevnik, Mladina, Kulturnik, Rtvslo, Tv Ljubljana, etc.,

 

Anamari Hrup also merges ecology and art in the field of design, as she has been designing jewelry by reusing traditional embroidered fabric and vintage silk ties under the brand Fabrica since 2015, thus presenting Slovenian cultural heritage in a modern way to domestic and foreign visitors of Ljubljana. She regularly presents her brand at the Art and Craft Market in Ljubljana at the main Ljubljana Market, at the Art Market Ljubljana, and at design fairs outside Slovenia, such as Barbacan Produce in Trieste.

The author also leads guided art walks by drawing and painting the city of Ljubljana, in collaboration with the Slovenian company Vandrovc Globetrotter, and thus presents the city to domestic and foreign visitors through the eyes of the artist.

The author's paintings and drawings are in many private and public collections, her work is reproduced in the Kondor collection, one of the works of European literature published by the Slovenian book publisher Mladinska knjiga, she has received a number of awards and recognitions in painting, which does not lull her work, but only encourages her to engaged, professional and integrated work in the field of art. Her achievements are especially remarkable in light of the fact that the Abandoned Plants Sanctuary project operates exclusively on a voluntary basis with minimal support from public funds, while regular precarious work, independent entrepreneurship, and high-quality studio production in inadequate working conditions.

bottom of page