top of page

 

 

 

 

 

serija fotosinteza

photosynthesis series

 

 

 

 

SPREMLJEVALNI TEKST K RAZSTAVI   2 + 1

Galerija Herman Pečarič, Piran

 

CURATORIAL TEXT ON THE EXHIBITION   2 + 1

Herman Pečarič Gallery, Piran, Slovenia

 

Avtorica v svojih slikah pozorno spremlja ritem urbanega vsak­danjika. Minljivost trenutka v povsem običajnih, banalnih prizorih, ki ga sprva zamrzne na priložnostnih fotografijah, kasneje prenese v polje slike. Na velikih formatih platna se prisotnost naracije, ki bi jo morda še lahko razbrali iz posnetka, posto­poma izgublja. Nedoločljiva pritajena svetloba z minimalnimi variacijami uporabljenih tonov ustvar ja zgoščeno megličasto ozračje, ki briše konture oseb in predmetov. Izbrani podnaslovi (Na sprehodu, Počitek, S plaže ...) so gledalcu sicer lahko v oporo pri razbiranju vsebine, vendar ta pravzaprav ni tako pomembna. Bolj je zanimiv občutek nedoločljivo­ sti, zastoja v času in prostoru, ki se polašča gledalca ob gledanju njenih akrilnih slik in ki govori o slikarkinem dojemanju sveta kot zamegljeni resničnosti, o kateri pravzaprav nimamo nobene gotovosti. Ali, z besedami avtorice: “Mimobežnost trenutka, zajetega na nizko kvalitetni fotografiji, tako postane možnost doživetja le ­tega v njegovi prisotnosti. Voajerizem, ki je prisoten v tem pogledu, je na eni strani nasilno vstopanje v zasebni prostor, na drugi strani pa ponuja doživetje lepote tudi v prizorih, ki na prvi pogled nimajo estetske vrednosti in ki jo v hitrosti vsakdana morda le redko zaznamo. Slikarstvo mi v tem pogledu ponuja doživeti trenutek skozi oseben izraz, ki ga vnašam v sliko, in skozi pozornost, ki jo posvečam nekemu, na prvi pogled banalnemu prizoru."

 

Majda Božeglav Japelj

 

 

 

In her paintings, the author carefully monitors the rhythm of the daily urban life. The fleetingness of a moment in the most commonplace, banal sights that she first freezes in casual photographs, and later transfers into the field of the painting. The presence of narration that may still be detected in the photograph is gradually fading in the scale of the formats of the canvas. The ambiguous dimmed illumination of minimum variations of the used shades creates a dense foggy atmosphere, blurring the contours of the figures and objects. The selected subtitles (The walk, The Repose/ Reposing, From the Beach...) may serve as a crutch to the viewer while deciphering the contents, even though the topic is of no big importance. What is more important is the feeling of ambiguity, the suspension in time and space, that takes over the viewer when observing her acrylic canvases, and which speaks about  the author’s perception of the world as a  blurred reality, of which there is no certainty known to us. Or, as put by the author: “The fleetness of a moment, captured in a low quality photograph, becomes the possibility of its experience in its presence. Voyeurism, present in this view, represents, on the one hand a violent penetration into a private space and on the other hand offers an experience of beauty in the scenes, which are at the first glance, of no aesthetic value that is perhaps only rarely noticed in the high pace of the daily life. In this sense, painting offers me to experience the moment through a personal expression that I introduce into the painting, and through the attention, that I devote to some, at the first glance banal sight".

 

 

Majda Božeglav Japelj

Prevod / Translation: Lili Anamarija No

 

 

bottom of page